Rendalen kommune – en del av Fjellregionen
Rendalen karakteriseres av mange levende bygdesamfunn og rikt kulturliv. Utmarka i kommunen brukes aktivt av både lokalbefolkning og tilreisende, og det er usedvanlig rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Rendalen kommune har ca. 1900 innbyggere og er den største landkommunen i Sør-Norge med 3178 km2. Rendalen kommune er den 3. største hyttekommunen i Hedmark.

Rendalen kommune – som organisasjon
Administrasjonen er organisert i de tre sektorene helse, oppvekst og tekniske tjenester, i tillegg til tjenesteområdene innen kultur og stab.

 

Foto: Åge Sivertsen

 

Rendalen kommune søker

VIRKSOMHETSLEDER PLAN NÆRING DRIFT I 100% FAST STILLING

 

Virksomheten Plan Næring Drift

Virksomheten har ansvaret for kommunalteknikk, landbruk og plan/bygg/geodata. Det omsettes årlig for vel 40 mill i drift, hvorav om lag 75% er brukerfinansiert, i tillegg til en investeringsportefølje på 10-20 mill. Det er 25 fast ansatte, hvor en tredel er saksbehandlere og ledere, en tredel er renholdere og en tredel er driftsoperatører. I tillegg kommer prosjektengasjerte medarbeidere. Prosjektporteføljen er dynamisk og p.t. har vi inne ekstra mannskap knyttet til et flerårig prosjekt innen byggvedlikehold. I tillegg til virksomhetsleder er det to øvrige ledere ved virksomheten; driftsleder og renholdsleder. VH-leder er nærmeste leder for saksbehandlerne og mellomlederne, mens driftsleder og renholdsleder er nærmeste overordnede for hhv. driftsoperatørene og renholderne. Det er utstrakt samhandling på tvers av ansvarsområder internt i virksomheten, som karakteriseres av velkvalifiserte og løsningsorienterte medarbeidere. Virksomheten er sentral i mange av kommunens utviklingsprosjekter og stoltheten over å bidra til lokal samfunnsutvikling er fremtredende.

 

Arbeidsoppgaver
Som virksomhetsleder har du ansvaret for hele virksomhetens tjenesteyting; faglig, personellmessig og økonomisk og slik at oppgaver som følger av lover, politiske vedtak og kommunale bestemmelser ivaretas.

Du er administrativt underlagt rådmannen og inngår i rådmannens ledergruppe. Du skal sikre at arbeid innenfor forvaltning og drift utføres i samsvar med de prinsipper den politiske og administrative ledelse fastlegger.

Man må forvente å være en aktiv, faglig relevant og konstruktiv sparringspartner for både egne spesialister, bl.a. på lovforvaltning innen sektoren, som representant for sektoren internt i egen organisasjon og ovenfor eksterne aktører. Du må være personlig egnet for å lede en variert organisasjon med stort spenn i ansatte, utdanningsnivå og oppgaver. Du må evne å gi dine ansatte rom for å prestere på høyt nivå kvalitativt og kvantitativt, gjennom mening, mestring og medvirkning.

Fokusområder innen fagfeltet

  • Tett samspill mellom egne fagfolk på tvers av avdelinger i virksomheten
  • Lederutvikling og tverrsektoriell samhandling i egen kommune
  • Videreføre og videreutvikle etablerte formelle og uformelle samarbeid i Fjellregionen


Kvalifikasjoner

  • Det er ønskelig med høyere utdanning og relevant erfaring innen sektoren
  • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt


Vi kan tilby

  • En spennende og utviklende jobb i et aktivt og ungdommelig arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsvilkår


Nærmere opplysninger
Spørsmål om stillingen rettes til rådmann Anne Lise Trøen tlf. 404 35 584, virksomhetsleder Halgrim Breie tlf. 91 76 89 95 og/eller personalsjef Jens Sandbakken tlf. 993 75 724.

Søknad
Send søknad via https://www.rendalen.kommune.no/tjenester/om-rendalen/ledige-stillinger/

Offentlighet
Rendalen kommune har som hovedregel at stillingssøkere skal være offentlige, jf Offentlighetslovens § 25. Dersom navnet ikke ønskes offentliggjort må dette begrunnes.

Søknadsfrist: 15. desember 2018. Stillingen er besatt.

 

Flere jobber