Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har ca. 5600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag, rikt kulturliv i historisk miljø, gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Organisasjonen Røros kommune har bortimot 600 ansatte fordelt på 14 virksomhetsområder.

 

Vearteneaerpiesijjie Røros lea Trööndelagesne jïh desnie medtie 5600 årrojh. Tjïelten akte gellielaaketje jieleme, ræjhkoes kultuvrejielede aktene histovrijen byjresisnie, hijven nuepieh ålkone mïnnedh giesege jïh daelvege, jïh hijven kommunikasjovneviermie girtine, bussine jïh ruevtieraajrojne. Årganisasjovnesne Røros tjïelte medtie 600 barkijh, joekedamme 14 gïehtelimssuerkide.

 

Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

 

Kort om stillingen

Det er behov for 1,6 årsverk lærerstillinger i sør- og nordsamisk administrert fra Brekken oppvekst- og lokalsenter. Stillingene er faste med oppstart fra dags dato. Stillingsprosentene kan til en viss grad tilpasses. Vi trenger lærere som kan undervise i sør- og nordsamisk språk, og etter LK06 på samisk i fagene samfunnsfag, kunst og håndverk, og KRLE. Lærere med ansvar for sørsamisk undervisning arbeider ambulerende, det vil si at de reiser til elevenes skoler. Til elever utenfor kommunen blir det gitt fjernundervisning som er opplæring ved hjelp av IKT.

 

Åenehks barkoej bïjre

Daerpies 1,6 jaepiebarkoejgujmie lohkehtæjjine åarjel- jïh noerhtesaemien gïelesne mah stuvresuvvieh Praahken byjjenimmie- jïh voengejarngeste. Barkoeh leah ihkuve jïh aelkieh daehtie daatovistie. Gåarede barkoeprosentide såemiesmearan sjïehtedidh. Mijjieh lohkehtæjjah daarpesjibie mah maehtieh åarjel- jïh noerhtesaemien gïelesne ööhpehtidh, jïh LK06 mietie saemiengïelesne faagine siebriedahkefaage, tjeahpoe jïh duedtie jïh KRJE. Lohkehtæjjah mah dïedtem åarjelsaemien ööhpehtimmien åvteste utnieh mïnneden berkieh, daate sæjhta jiehtedh dah learohki skuvline minnieh. Learoehkidie tjïelten ålkolen maajhööhpehtimmie vadtasåvva mij lea lïerehtimmie viehkine IKT:ste.

 

Om oss 

Røros kommune er en del av det sørsamiske området som strekker seg fra Saltfjellet i nord og til Engerdal i sør. Vi ble fra 01.07.2018 forvaltningskommune for samisk språk. Brekken oppvekst- og lokalsenter er en sørsamisk ressursskole. Elever på 1-10.trinn med rett til samisk opplæring får undervisning i språket, samt undervisning på samisk i enkelte fag etter LK06s. Røros kommune ønsker å rekruttere entusiastiske lærere med gode samarbeidsevner.

Mijjen bïjre

Røros tjïelte lea akte bielie åarjelsaemien dajveste mij jåhta Saltoduottaren luvhtie Engerdalen gåajkoe åarjene. 01.07.2018 raejeste mijjieh reeremetjïeltine saemien gïelese sjïdtimh. Praahken byjjenimmie- jïh voengejarnge akte åarjelsaemien vierhtieskuvle. Learohkh 1. – 10. daltesisnie mej reakta saemien lïerehtæmman, ööhpehtimmiem gïelesne åadtjoeh jih aaj ööhpehtimmiem såemies faagine LKO6S:n mietie. Røros tjïelte sæjhta eadtjohke lohkehtæjjah dåårrehtidh hijven laavenjostoemaahtojne.

 

Kvalifikasjoner

 • Minimum 30 studiepoeng i sør- og/eller nordsamisk språk
 • Godkjent allmennlærerutdanning- eller fagutdanning (PPU)
 • Erfaring fra undervisning
 • God kjennskap til IKT og fjernundervisningskompetanse
 • Førerkort klasse B er nødvendig ut fra arbeidets art

 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Undervise i sør- og/ eller nordsamisk språk, og etter LK06s på samisk i enkelte fag
 • Veilede elevene i forhold til læring både faglig og sosialt
 • Gi vurdering for periode og termin
 • Samarbeide med kollegaer
 • Bidra til faglig utvikling
 • Samarbeide med foresatte og instanser etter behov

 

Personlige egenskaper

 • Kunne bygge gode relasjoner til elevene
 • Være utviklingsorientert
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil vektlegges

 

Vi kan tilby

 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Kommunal avtale med treningssenter
 • Konkurransedyktig pensjonsordning

 

Søknadsfrist: 05.02.2019

 

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagleder i samisk Ida Marie Bransfjell, tlf. 41641003, e-post: ida.bransfjell@roros.kommune.no, eller virksomhetsleder Alfhild Myre, tlf. 40857024, e-post: alfhild.myre@roros.kommune.no

Ved ansettelse må politiattest av nyere dato fremlegges, jf. opplæringslova § 10-9.

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Anna Damps tlf. 48191147 eller epost: akd@roros.kommune.no

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

www.roros.kommune.no

 

 

Flere jobber