Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har ca. 5600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag, rikt kulturliv i historisk miljø, gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Organisasjonen Røros kommune har bortimot 600 ansatte fordelt på 13 virksomhetsområder.

Vearteneaerpiesijjie Røros lea Trööndelagesne jïh desnie medtie 5600 årrojh. Tjïelten akte gellielaaketje jieleme, ræjhkoes kultuvrejielede aktene histovrijen byjresisnie, hijven nuepieh ålkone mïnnedh giesege jïh daelvege, jïh hijven kommunikasjovneviermie girtine, bussine jïh ruevtieraajrojne. Årganisasjovnesne Røros tjïelte medtie 600 barkijh, joekedamme 13 gïehtelimssuerkide.

 

Foto: Signe Fuglesteg Luksengard


Kort om stillingen

Vi har ledig 2 x 100 % faste stillinger som avdelingsledere ved Brekken og Glåmos oppvekstsentre fra 1. august 2019.

Som avdelingsleder hos oss vil du ha både administrativt ansvar og undervisningsplikt. Ledelsesressursen er p.t. 40 %, men kan variere mellom 30-40 %. Resten av stillingsbrøken er tiltenkt undervisning. Din overordnede leder vil være virksomhetsleder for Brekken og Glåmos oppvekstsentre, og du som avdelingsleder vil inngå i rådmannens lederforum.

 

Om oss 

Brekken og Glåmos oppvekstsentre utgjør en felles virksomhet i Røros kommune med flere underavdelinger. Brekken oppvekst- og lokalsenter ligger 35 km øst for Røros og 10 km fra riksgrensa mot Sverige. Oppvekst- og lokalsenteret består av barnehage, barneskole, sørsamisk ressursskole og skolefritidsordning. Samiske elever i kommunen får undervisning etter samisk læreplan, LK06s, i fagene KRLE, samfunnsfag og kunst og håndverk. Glåmos oppvekstsenter er en fådelt barneskole med SFO og barnehage som ligger like ved Glomma og 13 km nord for Røros sentrum.

Utviklingsarbeidet i Rørosskolen har nå hovedvekt på «Vurdering for læring». Kommunens visjon er «Pulsen i fjellet», og det gjennomsyrer alt vi gjør, også i skolen.

 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent faglig og pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning i grunnskolen.
 • Pedagogisk erfaring fra skole.
 • Ønskelig med erfaring fra ledelse og skoleutvikling.
 • Ønskelig med tilleggsutdanning innenfor ledelse, rektorskolen eller lignende.
 • Gode lederegenskaper.
 • Klare visjoner for læring i framtidas skole.
 • Gode datakunnskaper.

 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Delegert ansvar for personal, budsjett og fag.
 • Arbeide aktivt med tilpasset opplæring.
 • Inspirere og bygge gode samarbeidsrelasjoner til elever, ansatte og foresatte.
 • Motivere ansatte, elever og foresatte til å skape en felles kultur for læring.
 • Tett samarbeid med virksomhetsleder.
 • Bidra sammen med virksomhetsleder til å bygge felles kultur avdelingene imellom og finne løsninger på tvers.
 • Delta i rådmannens lederforum.

 

Personlige egenskaper

 • Er tydelig og har evne og vilje til å ta beslutninger
 • Stort pågangsmot og godt humør
 • Evne til å delegere oppgaver/myndighet
 • Løsningsorientert
 • Evne til å arbeide strukturert

 

Vi kan tilby

 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Kommunal avtale med treningssenter
 • Konkurransedyktig pensjonsordning
 • Vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

 

Søknadsfrist: 23.04.2019

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kommunalsjef Marit Trollerud Jansen, tlf. 97541376 eller epost: mtj@roros.kommune.no

Ved ansettelse må politiattest av nyere dato fremlegges, jf. opplæringsloven § 10-9 første og andre ledd, barnehageloven § 19, og politiregisterloven § 39, første ledd.

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Anna Damps tlf. 48191147 eller epost: anna.damps@roros.kommune.no

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

www.roros.kommune.no

 

 

Flere jobber