NESTEN 30 NYANSETTELSER I NORSK HELSEARKIV

Norsk helsearkiv er i en spennende fase med etablering av en ny organisasjon med nye systemer i nytt bygg på Tynset første halvår 2019.

I løpet av året er det mange stillinger på ulike nivå som skal på plass og her har vi samlet fire av de som tilsammen vil sysselsette nærmere 30 ansatte.

20 av stillingene er produksjonsmedarbeidere som skal jobbe med klargjøring av materiale, skanning, kvalitetssikring, tilknytning av metadata og overføring til digitalt langtidslager. God arbeidskapasitet og utholdenhet når det gjelder rutinemessige oppgaver er egenskaper som verdsettes høyt.

1. Fagdirektør – IT og Helsearkivregisteret

Norsk helsearkiv skal samle pasientopplysninger fra eldre bevaringsverdige pasientjournaler i ett, nasjonalt helsearkivregister, noe som er unikt i verdenssammenheng. Som Fagdirektør vil du være med å bygge opp et nytt nasjonalt helseregister i samarbeid med andre registermiljø i Norge.

Les hele utlysningen og søk innen 1. mars.

2. IT-rådgivere – Seksjon for IT og Helsearkivregisteret

Seksjon for IT og Helsearkivregisteret sitt ansvarsområde er utvikling, implementering, drift og forvaltning av en rekke systemer og databaser, samt drift og vedlikehold av IT-infrastruktur i Norsk helsearkiv.

Hovedoppgavene for opptil tre rådgivere vil bestå blant annet av veiledning og støtte til spesialisthelsetjenesten ved generering av digital avleveringsliste, testing og validering av uttrekk fra spesialisthelsetjenestens EPJ-systemer, utvikling/tilpasning, installasjon, forvaltning og oppgradering av systemer og databaser, samt konfigurasjonsstyring.

Les hele utlysningen og søk innen 15. februar.

3. Rådgivere – Seksjon for Brukerkontakt

Det søkes her etter opptil tre rådgivere til seksjon for Brukerkontakt. Seksjonens ansvarsområder er todelt; å yte avleveringsstøtte til virksomheter i spesialisthelsetjenesten, og å utlevere pasientopplysninger fra Helsearkivregisteret til forskere eller pårørende i samsvar med godkjent søknad.

Seksjonen vil ha ansvaret for å veilede sykehusene ved vurdering om bevaring eller kassasjon av pasientjournalmateriale, utarbeide mottaksplan, inngå avtaler om avlevering veilede ved klargjøring forut for avleveringen. Videre har seksjonen ansvar for å veilede forskere og pårørende, saksbehandle innsynsforespørslene avidentifisere personopplysninger og bistå ved uttrekk og utlevering av helseopplysninger.

Les hele utlysningen og søk innen 18. februar.

3. Produksjonsmedarbeidere

Stillingene er tilknyttet seksjon for Digitalisering. Arbeidet i seksjonen i stor grad er produksjonsrettet med høye produksjonsmål og krav til kvalitet. Det forventes at metoder, rutiner og teknologi vil være i stadig utvikling.

Digitaliseringsprosessen omfatter klargjøring av materialet, skanning, kvalitetssikring, tilknytning av metadata, samt overføring til digitalt langtidslager. Oppgavene består i å sortere materiale, fjerne uønsket materiale, sortere i bunker og skanne. I skanningarbeidet vil det kunne være nødvendig å bruke forskjellige typer skannere og programvare. Kvalitetssikring, loggføring, maskinell etterbehandling av egen produksjon, hører også med til arbeidet.

Les hele utlysningen og søk innen 18. februar.

Flere jobber