Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har ca. 5600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag, rikt kulturliv i historisk miljø, gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Organisasjonen Røros kommune har bortimot 600 ansatte fordelt på 13 virksomhetsområder.

 

Vearteneaerpiesijjie Røros lea Trööndelagesne jïh desnie medtie 5600 årrojh. Tjïelten akte gellielaaketje jieleme, ræjhkoes kultuvrejielede aktene histovrijen byjresisnie, hijven nuepieh ålkone mïnnedh giesege jïh daelvege, jïh hijven kommunikasjovneviermie girtine, bussine jïh ruevtieraajrojne. Årganisasjovnesne Røros tjïelte medtie 600 barkijh, joekedamme 13 gïehtelimssuerkide.

 

 

Gjennom Fjelltraineeordningen ser Røros kommune etter deg som brenner for velferdsteknologi og trives i grensesnittet mellom teknologi, organisasjon og brukerperspektivet. Vi ønsker oss en engasjert person med interesse for hvordan velferdsteknologi best kan utnyttes gjennom gode implementerings- og omstillingsprosesser på ulike nivåer.

Fjelltrainee er en regional traineeordning for Rørosregionen og Nord-Østerdalen, beliggende sør i Trøndelag og nord i Hedmark. Ordningen drives av Rørosregionen Næringshage.

Fjelltrainee gir deg som nyutdannet en unik mulighet til en variert og solid start på yrkeskarrieren. Et ordinært Fjelltraineeprogram går over to år. I samarbeid med traineen og arbeidsgiver vil vi sette sammen et best mulig praksisløp.

Som nyansatt og ny-tilflyttet får du anledning til å bli en del av et eksisterende sosialt og faglig nettverk med andre traineer innen mange ulike fagområder og i svært forskjellige virksomheter.

Rørosregionen og Nord-Østerdalen byr på et rikt kulturliv, uendelige friluftsmuligheter sommer som vinter, urbane kafeer og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Vi lover å ta godt imot deg!

 

Kort om stillingen

Røros kommune står overfor en spennende omstilling og utvikling av våre tjenester, og skal som følge av dette foreta store investeringer. Vi skal gjennomføre en omstrukturering innen helse- og omsorgssektoren, noe som medfører flere utviklings- og byggeprosjekter. Dette innebærer blant annet utvikling av nytt bo-, helse- og velferdssenter, samt et nytt beredskap- og responssenter.

Anskaffelse og innføring av velferdsteknologi er av stor betydning for hvordan vi skal endre tjenestene våre og tilpasse oss fremtidige behov. Innføring av velferdsteknologi handler i langt større grad om å endre måten vi jobber på, enn kun teknologien i seg selv. Her er det et spennende grensesnitt mellom teknologi, brukere og ansatte i tjenestene. Innføring og implementering av velferdsteknologi og kompetansebygging i egen organisasjon er sentralt for å lykkes med omstillingsarbeidet.

Vi ønsker derfor å ansette en fjelltrainee som kan hjelpe oss med arbeidet rundt dette. Stillingen har oppstart i august 2019.

Les mer om omstillingsprosjektene i Røros kommune her: https://roros.kommune.no/helse-og-omsorg/framtidas-trygghet-og-omsorg/

 

Om arbeidsplassen

Røros kommune er en stor organisasjon med rundt 600 ansatte fordelt på 13 virksomhetsområder. Som fjelltrainee hos oss vil du bli plassert inn under virksomhet for tekniske områder. Virksomhet for tekniske områder leverer tjenester over et vidt spekter til innbyggere, publikum og andre kommunale virksomheter. Vi er inndelt i to avdelinger som består av plan og miljø, samt teknisk drift. Vi jobber ofte tverrfaglig og i samarbeid med andre virksomheter, rådmann eller stab, med utviklingen av kommunens tjenester. Virksomheten vår har et sterkt fagmiljø med kompetanse på mange ulike fagområder. Vi ønsker å gi den enkelte rom for personlig utvikling, samt utvikle vår samhandlingskompetanse både internt i egen organisasjon og ut mot eksterne aktører.

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Gode IT -kunnskaper og stor interesse for velferdsteknologi
 • God framstillings- og formidlingsevne, både skriftlig og muntlig
 • Evne til å arbeide tverrfaglig og med ulike brukergrupper
 • Ha forståelse og interesse for at; å arbeide med mennesker og kulturendring er vel så viktig som teknologi, og ha evne til å se sammenhengen mellom teknologi, mennesket og trygghet
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å se saker i helhet og sammenheng
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Arbeidsoppgaver og ansvar

Som fjelltrainee i prosjektet rettet mot framtidas trygghet og omsorg vil du jobbe i grensesnittet mellom helse og omsorg, IT, brann og teknisk, med hovedansvar for implementering av velferdsteknologi. Arbeidet omfatter mye utprøving, tilpasning og det å finne de smarte, effektive og gode løsningene tilpasset brukerbehovet. Du vil også få ansvar for opplæring og kompetansebygging i egen organisasjon, og være en pådriver for utviklingen av måten virksomhetene løser oppgavene sine på.

 

Vi kan tilby

 • En allsidig, krevende og spennende jobb
 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig pensjonsordning

 

Søknadsfrist: 22.04.2019

 

Søk her: https://traineetrondelag.teamtailor.com/jobs/200883-bli-fjelltrainee-i-roros-kommune

 

 

 

Flere jobber